Privaatsuseteade

Untitled Document

Privaatsusteade on sulle infot edastav dokument ja ei ole osa sinuga sõlmitavast lepingust ega Mailing OÜ üldtingimustest.

Nii nagu kaasaegsed sideteenused, nutiseadmed ja -lahendused arenevad kiires tempos, muutuvad ka nende pakkumiseks vajalikud andmetöötlustegevused. Anname oma parima, et hoida privaatsusteade ajakohasena ja sulle kättesaadavana Mailing kodulehel www.mailing.ee. Olulisematest sind puudutavatest muudatustest privaatsusteates teatame sulle meie kodulehe vahendusel, e-kirja teel või muul mõistlikul viisil.

Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid Mailing töötleb?

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Selgema arusaamise huvides jagame sinu isikuandmed vastavalt nende iseloomule ja allikale viite alltoodud kategooriasse. Isikuandmete allikas näitab seda, milliste kanalite või kelle kaudu isikuandmed Mailingsse jõuavad.

Põhiandmed

Põhiandmete hulka kuuluvad näiteks e-posti aadress, tellitud teenuste või ostetud toodete info (nt teenuse koosseis, lisateenused, parameetrid, teenuse aadress, kasutatavad seadmed jms) ja sellega seotud staatiline IP-aadress, domeeninimi või seadme seerianumber, arveldusinfo (nt arve aadress, viitenumber, arveldusaadress jms), jne.

PS: me ei kogu isiklikke andmeid nagu nimi, isikukoode vm.

Andmete kogumise allikad: saame andmed sinult endalt ja läbi sinu poolt teenuste kasutamise. Samuti saame teatud põhiandmeid riiklikest registritest.

Sõnumisisu

Sõnumisisu on igasugune kahe isiku vahel elektroonilise side teenust kasutades toimunud suhtlus, näiteks telefonikõnede ja e-kirjade sisu

Oluline on vahet teha sellel, et kui sa suhtled teise inimesega telefonikõne, e-kirja või näiteks tekstisõnumite teel, siis me ei salvesta ega kasuta seda sisu ning hoiame seda saladuses kolmandate isikute eest.

Andmete kogumise allikad: saame andmed juhul, kui need meile oma pöördumisega annad.

 

Kuidas me sinu isikuandmeid kogume?

Kogumine toimub läbi Interneti või poodides, kus inimesed annavad enda kontakte välja. Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid.

Kogume isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel:

 • saame sinu andmeid, kui sa meie need lubad: liitudes mingil viisil meie uudiskirjaga

Millistel alustel ja eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme?

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud. Mailings oleme jaganud isikuandmete töötlemise nelja õigusliku aluse vahel, milleks on: seadusest tuleneva kohustuse täitmine, lepingu täitmine, Mailing õigustatud huvi ning sinu nõusolek.

Nende nelja õigusliku aluse alla oleme jaganud kõik eesmärgid, millistel me sinu isikuandeid töötleme. Vastavalt sellele jaotusele kehtivad nende aluste ja eesmärkide suhtes ka erinevad säilitustähtajad ning sul on erinevad õigused ja võimalused oma andmete töötlemist mõjutada ja valikuid teha.

Õigustatud huvi

Õigustatud huvi tähendab seda, et me soovime eelkõige parema teenuse osutamise ja teenindamise huvides, teenuste, toodete ja e-keskkondade arendamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamiseks kasutada isikuandmeid. Nii saame pakkuda oma klientidele teenuseid, tooteid, hinnalahendusi, teenindust jms just sellisena nagu kliendid meilt seda ootavad. Samuti saame koostada statistikat, mis on vajalik õigete äriliste otsuste tegemiseks. Ühtlasi töötleme mainitud alusel andmeid siis, kui see on vajalik äritegevuse käigus tehtud tehingute dokumenteerimiseks ja muuks äriliseks infovahetuseks. Õigustatud huvi alusel töötleme turundusanalüüsiks ka sinu põhiandmeid.

Õigustatud huvi on eelkõige tasakaal meie ja sinu õiguste vahel. Tänapäevases kliendisuhtes eeldatakse, et teenusepakkuja teeb kliendile teenuse kasutamise ja teeninduse võimalikult lihtsaks ja täpseks.

Võime mõistlikul vajadusel ja ulatuses kooskõlas õigusaktidega töödelda andmeid õigustatud huvi alusel ka muudel eesmärkidel.

Kuna õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemise vajadus ei tulene otseselt seadusest ega lepingust, ent samas ei ole vaja selleks sinu eelnevat nõusolekut, siis oleme lahendanud selle nii, et saad alati meie poole pöörduda ning selgitusi küsida ja esitada vastuväite mõne alltoodud eesmärgil andmetöötlusest loobumiseks.

Allpool oleme nimetanud eesmärgid, mis on seotud just õigustatud huvi alusel andmete kasutamisega.

Eesmärk

Andmekategooriad

Volitatud töötlejate kategooriad

Üldine turundustegevus -Põhiandmed Telemarketing/Turundus
 

-Põhiandmed

-Sideandmed

Üldine kliendigruppide profileerimine -Põhiandmed Telemarketing/Turundus
Kliendisuhete hoidmine (pöördumiste haldamine, kommunikatsioon, klienditeenindus), veebivestlus Mailingga -Põhiandmed
Kliendisuhted (vaidluste lahendamine) -Põhiandmed
   
Mailing toote- ja teenusearendus -Põhiandmed  
     
       

Nõusolekupõhine andmetöötlus

Soovime sinu nõusolekul kasutada sideandmeid sinu ostukäitumise ja tarbimisharjumuste välja selgitamiseks ja/või profileerimise meetodeid kasutades sinu tarbimisalaste ootuste, -eelistuste ja -vajaduste tuletamiseks selleks, et:

 • teha sulle turunduspakkumisi ja -teateid ning valida sobiv turunduskanal;
 • määrata sulle turundussegment, klienditüüp ja/või profiil;
 • töötada välja ja pakkuda uusi, personaalseid ja/või sihitud teenuseid, pakkumisi ning e-keskkonna kasutusvõimalusi või parandada kasutuskogemust;
 • edastada sideandmeid turunduslikuks töötlemiseks Mailing gruppi kuuluvatele ettevõtetele või partneritele ja volitatud töötlejatele, kes töötlevad vastavaid andmeid vastavalt Mailing poolt määratud eesmärkidele.
Eesmärk Andmekategooriad Volitatud töötlejate kategooriad
Isikupõhine turunduslik profileerimine -Põhiandmed Telemarketing/Turundus
   
Otseturundus (e-kirjad, SMS, MMS jm) -Põhiandmed Telemarketing/Turundus
Kliendi sideandmete põhine turundusanalüüs

-Põhiandmed

-Sideandmed

Kliendi sideandmete põhine statistika

-Põhiandmed

-Sideandmed

IT arendusteenused infosüsteemidele ja rakendustele,

Võrgu ehitus ja hooldus

Kliendi sideandmete põhine teenusekvaliteedi parendamine

-Põhiandmed

-Sideandmed

IT arendusteenused infosüsteemidele ja rakendustele,

Võrgu ehitus ja hooldus

       


Kuidas me kasutame profileerimist turunduslikul eesmärgil?

 • Üldine segmenteerimine, klienditüüpide või profiilide loomine ja määramine kliendile, mille korral võime analüüsida klientide demograafilisi andmeid (vanus, sugu), teenuste kasutusandmeid jm andmeid kogumis kasutades mitmeid erinevaid konkreetsel juhul sobivaid rahvusvaheliselt tunnustatud statistilise analüüsi meetodeid profiilianalüüsi tegemiseks selleks, et töötada välja erinevad klientide segmendid, tüübid või profiilid ning profiilanalüüsis kasutatud tunnusandmete ja tõenäosushinnangu põhjal võime määrata konkreetse kliendi vastavasse segmenti, tüüpi või profiili (nt tehnoloogiateadlik klient jne) ning kasutada seda hinnangut erinevateks turundusotsustusteks (pakkumise tegemine kliendile, personaalseks kohandatud sisu ja reklaami näitamine e-keskkonnas jms).
 • Kliendi teekonna alusel klientide käitumis- ja huvihinnangud, mille korral võime analüüsida klientide teenuste kasutusandmeid, veebikülastuse andmeid jms ostukäitumise ja tarbimisega seonduvaid andmeid kogumis kasutades samuti erinevaid statistilise analüüsi ja profiilianalüüsi meetodeid selleks, et tuletada klientide sarnaseid käitumismustreid, mudeleid ja klienditüüpe ning nende põhjal anda tõenäosushinnang konkreetse kliendi kohta kui huvitatud ta oleks mõne konkreetse teenuse tellimisest ja kasutamisest, nn kliendi huvi osakaalu ennustamine jms.

 

Sul on õigus igal ajal esitada vastuväiteid sind puudutava turundusliku andmetöötlemise suhtes, sh turundusliku profiilianalüüsi suhtes, teatades sellest Mailingle.

 

Meie heaks töötavad koostööpartnerid, kes töötlevad sinu andmeid Mailing nimel. Need kolmandad isikud ei või kasutada isikuandmeid muul eesmärgil kui meiega kokkulepitud teenuse osutamiseks. Koostööpartnerite kasutamise korral rakendame asjakohast hoolt tagamaks, et nad tegutsevad käesoleva privaatsusteate kohaselt.

Ettevõtted, kellega teeme koostööd, asuvad üldjuhul Eestis, Euroopa Liidus või Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas, kuid üksikjuhtumitel võivad nad asuda ka väljaspool mainitud piirkondi. Ka viimasel juhul võtame me kasutusele asjakohased meetmed tagamaks, et sinu õigus isikuandmete kaitsele on jätkuvalt tagatud. Oma andmete edastamise kohta saad täpsemat teavet läbi andmetega tutvumise päringu.

Vastavalt koostööpartneritega sõlmitud andmetöötluslepingutele võib teatud juhtudel rakenduda ka kaasvastutus, mis tähendab, et sinu isikuandmete töötlemise eest vastutame nii meie kui meie koostööpartner jagatud osas. Sellisel juhul kehtivad lisaks meie tingimustele ka koostööpartneri andmekaitse tingimused.

 

Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame?

Me säilitame sinu isikuandmeid perioodil, mis on vajalik privaatsusteates märgitud eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb.

Tuleb arvestada, et teatud juhtudel kehtivad tavapärastele kustutustähtaegadele ka erandid, näiteks ei rakendu mõned automaatsed kustutustähtajad võlgnevuste olemasolul. Samuti ei allu neile reeglitele anonüümsete andmete säilitamine, kuna sel juhul ei ole enam tegu isikuandmetega.

Järgnevalt on toodud kokkuvõtlik tabel koos näidetega meie isikuandmete säilituspõhimõtete kohta. Tegemist ei ole täieliku loeteluga ning täpsemaid säilitustähtaegu on võimalik näha iseenda isikuandmetega tutvumise kaudu (vaata selle kohta allpool): Säilitustähtaeg, mille möödumisel meie valduses olevad isikustatud andmed kustutatakse või anonüümitakse eeldusel, et ei esine seda välistavaid tunnuseid (näiteks teatud juhtudel on selleks võlgnevus)

Näited

1,5 aasta möödudes -Kliendiga seotud sündmused (nõustamine, üldised pakkumised)
3 aasta möödudes

-Kontaktisikute andmed

-Sündmused (tellimus)

– krediidi väljastamise ning krediidi teenindamisega seotud andmed

 

Millised on sinu õigused isikuandmetega seoses?

Õigus tutvuda oma andmetega

Sul on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis Mailing kasutuses on. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Andmetega tutvumine on võimalik päringu kaudu info@mailing.ee  Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.

 

 

 

Õigus isikuandmeid parandada

Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid alati muuta kas ise meie iseteeninduses või pöördudes Mailing esindaja juurde.
Õigus olla unustatud

Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.


Õigus esitada vastuväiteid

Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid sind puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.

Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet (nt oleme seisukohal, et isik on lepingut rikkunud ja seetõttu peame enda õiguste kaitseks pöörduma kohtusse või muu õiguskaitseorgani poole).

 

 

 

Õigus sind puudutavat andmetöötlust piirata

Sul on teatud juhtudel võimalus isikuandmete töötlemist piirata, andes sellest meile selgesõnaliselt teada kas iseteeninduse või Mailing esinduse kaudu. Sellist õigust saab kasutada vaid järgmistel juhtudel:

 • isikuandmete õigsuse kontrollimiseks siis, kui oled nende õigsuse vaidlustanud;
 • ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks;
 • vajad isikuandmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • esitad vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ning soovid otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piirata.

 

Arvesta aga, et see õigus vajab väga täpset eesmärgi sõnastamist ning võib teatud juhtudel kaasa tuua teenuste ajutise peatamise.

 

 

Õigus andmete ülekandmisele

Õigus andmete ülekandmisele annab sulle täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. Võimaldame sul masinloetaval kujul saada oma valdusesse oma isikuandmed või lasta need teisele teenusepakkujale otse edastada (eeldusel, et teisel teenusepakkujal on võimalus neid andmeid sellisel kujul ka vastu võtta). Juhime tähelepanu, et me ei saa tagada seda ega ole vastutavad selle eest, kas teine teenusepakkuja on võimeline neid isikuandmeid vastu võtma.

Erinevalt õigusest oma andmetega tutvuda on sinu õigus andmete ülekandmisele piiratud mitmete tunnustega:

 • sul on õigus saada isikuandmeid, mille oled meile esitanud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul;
 • õigus ülekandmisele rakendub ainult andmetele, mida me kasutame lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult;
 • selle õiguse realiseerimisel peame arvestama ka kolmandate isikute õigustega privaatsusele.

 

Oleme sinu mugavamaks teenindamiseks lahendanud selle õiguse realiseerimise sarnaselt isikuandmetega tutvumise lahendusega iseteeninduses.

 

 

Õigus pöörduda Mailing või järelevalveasutuse ja kohtu poole

Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi iseteeninduses oma õiguste realiseerimisel, on sul alati võimalus pöörduda meie klienditeeninduse poole numbril +3725527724  või aadressil info@Mailing.ee.

 

Juhul, kui tunned muret, et sinu isikuandmetega on käitutud hooletult või privaatsusteates toodu vastaselt, saad alati teavitada sellest meie isikuandmete kaitse eksperti aadressil info@Mailing.ee.

Sul on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.